Sårbarheten i ett komplext samhälle

Mycket har hänt med vårt samhälles utveckling om man blickar tillbaka till 1900-talets början. Tydligast kanske det märks på tekniken där vi i stora drag har gått från häst och vagn till rymdresor under denna korta tid. Men även själva samhällets kärna har förändrats. Vi har tagit oss från ett traditionellt lantbrukarsamhälle till dagens konsumistiska urbana samhälle. Den förut alldeles självklara gemensamma kristna tron med de värderingar som hör därtill har utbytts mot ett myller av olika uppfattningar och moraliska ställningstaganden, ; inte ens vem Gud är, eller om han finns, råder det längre någon större enighet om.

Fler exempel på samhällets föränderlighet kan anföras i det närmaste till oändlighet, men när man backar och försöker se något gemensamt drag finns det åtminstone ett som förenar. Man skulle förenklat kunna säga att vi under en hundraårsperiod har rört oss från det enkla samhället till det komplexa samhället. Låt mig förtydliga med ett par exempel, när man förr önskade äta potatis, gick det oftast helt enkelt till så att man odlade potatis. När man i dag önskar äta av samma knöl måste man förlita sig på en lång kedja av olika av varandra beroende faktorer. Det handlar om allt från råvaruproduktion till framställning av kemiska gödningsmedel till storbrukarens traktors olika beståndsdelar eller varför inte den transportsektor som tillser att potatisen finns i våra butiker som agerar som någon form av återförsäljare av produkten. Antalet steg det kan röra sig om för att få potatisen på tallriken kan jag inte överblicka, men det står klart att det rör sig om oerhört många faktorer.

Samma sak gäller exempelvis brottslighet. I det gamla rurala samhället utövades det automatiskt en stor social kontroll. Visst fanns polisen och lagen, men majoriteten av alla problem löstes enkelt inom bygemenskapen. Enkelt uttryckt är det kanske inte så lockande att stjäla av bondens grödor eller närma sig hans dotter på ett opassande sätt när bonden är din granne och byn består av ett hundratal personer. Ett sådant beteende leder snabbt till repressalier och utstötning ur gemenskapen. Priset blir för högt. I dagens storstäder är den sociala kontrollen i stort sett borta. Antalet invånare i Stockholm är för stort för att man skall kunna hålla reda på varandra och ”Svenssons odåga till grabb” har nu förvandlats till en otäck främling vars potential du inte har en aning om. Lägg därtill att Guds straff inte längre avskräcker och allt du har att förlita dig på är den komplexa rättsliga ordningen med alla sina lagar och föreskrifter som till råga på allt även de har lyckats mångdubblas något oerhört sedan seklets början.

Komplexiteten märks i stor sett på alla plan. När svensken ser fram emot ledighet till påsk vill den invandrade ta ledigt på ramadan samtidigt som ateisten håller kanelbullens dag för hellig. Kvinnan har inte längre att endast laga mat utan skall även göra karriär och mannen måste förhålla sig till däckbyte såväl som blöjbyte. Listan kan göras lång.

Meningen är egentligen inte alls att raljera. Alla inser att förändringar har medfört att en hel del saker faktiskt har inneburit en oundviklig ökning av komplexitet. Dagens bilar är mer komplexa som en följd av att antalet funktioner och fördelar med dem har ökat. Vissa miljöproblem kräver kanske helt enkelt ett förändrat förhållningsätt etc. Vilka komplexa ökningar som har varit nödvändiga och inte kan man ha olika uppfattning om, men den generella trenden menar jag är osund. En stark anledning till varför är, förutom det självklara att ett komplext samhälle helt enkelt är svårare för alla att leva i, är att ett sådant samhälle är mer sårbart.
För minsta ändrade förutsättning i detta korthus uppbyggnad riskerar att göra att allt faller ihop. För handen på hjärtat, hur många av oss kan skaffa vår egen mat om frånvaron av den där för oss okända beståndsdelen till konstgödsel gör att potatisen inte längre ligger i butiken? Hur många av oss kan fixa bilen när den dyra reservdelen från Japan inte kommer fram? Det kan låta undergångsprofetiskt, men för att titta på de andra inte så tekniska exemplen, hur skall vi kunna stävja de ökande brottsliga tendenserna i våra förorter? Hur skall vi kunna nå tillfredsställande kompromisser när samhällsmedborgarna vilar på olika moraliska grundvalar? Hur skall vi kunna bli trygga i vår identitet, när vi inte längre kan säga vilken vår identitet är? För mig är tecknen tydliga, det moderna samhällets komplexitet leder allt mer till kaos och uppgivenhet.

Vad är då lösningen på problemet? Svaret är nog tyvärr att det inte finns någon enkel lösning. Men för den traditionellt lagde människan bör strävan alltid vara att i så stor mån som möjligt bibehålla och återetablera komponenterna till det enkla samhället. Bland annat genom att låta civilsamhällets pragmatiska lösningar gå före trångrodd överstatlighet så mycket som möjligt. Att låta fungerande invanda och etablerade förhållningssätt fortsätta att råda utan att försöka ersätta dem med rationalistiska och idealistiska lösningar. Att ha som mål att hålla nere byråkratin istället för att ständigt expandera den statliga sektorn. Förutsättningar bör skapas för att på riktigt få hela landet att leva så att det organiska samhället återigen kan breda ut sig. Politiskt motiverade restriktioner och krav på företagande och produktion bör hållas på en miniminivå. Vidare vore det önskvärt om staten ställde sig bakom vår starka och beprövade västerländska grundval istället för att motarbeta den.

Genom en klar och tydlig agenda i rätt riktning kan säkert mycket göras för att återetablera ett enkelt och sunt samhälle. Det som krävs är stark vilja och tålamod. För kultur, sedvänjor, moral och naturlig samhällsgemenskap byggs inte på en dag, det måste tillåtas att organiskt växa fram i långsam takt. Och om vi inte aktivt strävar efter ett sådant samhälle är risken stor att vår nuvarande utveckling med ständigt ökande komplexitet tillslut tar oss dit på vägar ingen av oss önskar.

Simon Logren

En reaktion till “Sårbarheten i ett komplext samhälle

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: